Hilde Elbers

verslaving herstel/ recovery from addiction

English? scroll all the way down!

Bij Hilde vindt ik troost, rust en begrip. Het inzicht in mezelf dat ik samen met Hilde gevonden heb is een immense hulp op weg naar mijn herstel (client)

maryanne

The Journey (M Gaines)

Kun je je hier in vinden:

 •  Heb je het gevoel dat je niet kan stoppen met Eten, alcohol, drugs, shoppen,gokken, etc?
 • Hangt je gemoedstoestand af van externe  middelen of gedrag?
 •  Voel je je eenzaam, geïsoleerd, onbegrepen
 • Weet je niet meer wat te doen?
 • Wil je ondersteuning tijdens je herstel process?

Mail me dan nu voor een afspraak: Elbershilde@gmail.com Je hoeft niet “nuchter” te zijn om ondersteund te worden.

Wat levert het je op:

 • Coaching door middel van lichaamsgerichtte therapy of expressieve kunstvormen helpen  je om gevoelens te articuleren die niet makkelijk in woorden onder te brengen zijn of te herkennen.
 •  Je leert dat het uiten van emoties en gevoel positief is en niet gevreesd hoeft te worden
 • Het vergroot je zelfvertrouwen en eigenwaarde.
 • Het helpt je maximale potentie de ontdekken.
 • Het helpt om te ontspannen en van van het leven te genieten zonder daarvoor afhankelijk te zijn van Drugs/ alcohol/eten/ sex/ technologie etc.
 • Het ondersteunt het “nuchter” blijven en geeft je veel hulpbronnen.
 • Als je jezelf op creatieve wijze uit wordt je bewuster en bekender met wie jij bent als een persoon ipv jij als een verslaafde.
 • Het promoot een kalme staat van zijn. Wat vaak zo tegenstrijdig is met de chaos die je kan ervaren als je last hebt van verslavende gewoontes
 • Het staat je toe te ontsnappen van je oude levensstijl.

Wat is het toch met verslavend gedrag:

Als we last hebben van verslavende gewoontes zijn we van slag.We hebben ervaringen emoties of gevoelens die onverdraaglijk lijken.

We proberen onszelf te reguleren door externe middelen te gebruiken of we vertonen veranderd gedrag waarmee we onszelf kunnen sussen, troosten, oppeppen of verdoven. We gebruiken ze als een uitlaatklep om stoom af te blazen of om ons diep terug te trekken in onszelf.

Het lichaamsgericht en creatieve proces bevat gelijkaardige hoogte en dieptepunten, gevoelens en emotionele gesteldheden die je ook in het dagelijks leven ervaart.

Bijvoorbeeld: Angst, wanhoop, radeloosheid, twijfel en woede. Maar ook plezier,verwondering, positieve verrassing, tevredenheid en vervulling

Deze kunnen nogal overweldigend aanvoelen en onhandelbaar lijken. Met deze methode leer je je op een flexibele manier verhouden tot verschillende gemoedstoestanden en ze te verdragen tot ze vanzelf wegebben.

Als we in direct contact met onze emoties en gevoelens kunnen staan, Ze leren te accepteren, uiten of verwerken kunnen we datgene doorstaan wat we dachten nooit aan te kunnen zonder gebruik te maken van: eten, drugs, alcohol, gokken, sex of technologie.

Waarom zou ik met jou werken?

Door mijn professionele en ervaringsdeskundigheid kan ik met compassie en begrip samen met jou tot de kern van je verslavende gewoontes doordringen.

Ikzelf dacht dat ik nooit een gewoon leven kon leiden. Toch ben ik volledig hersteld. Mijn levensdoel is anderen ook die kans geven. Wil je meer informatie over mijn verhaal klik hier.

 (english under the contact form!)

With Hilde I find comfort, peace and compassion for and with myself. The insights that I have found  together with hilde are an immense help on my way of recovery (client)

Hilde has helped me to feel that i am ready for the new and willing to walk a new path ( m. gaines)

Does the following resonate with you?

 • Do you have the sense you cant stop  or have difficulties with: Food, alcohol, drugs, gambling, technologie, shopping, sexual activities etc.
 • Does your mood depend on external substances ore behavior?
 • Do you feel lonely, isolated, misunderstood?
 • Do you not know witch way to turn?
 • Are you already in recovery and want support
 • Are you sober and want more emotional support
 • Would you like more rest and piece

What benefits you gain:

 • coaching through the expressive arts help you to articulate feelings that are not easily identified ore put into words
 • You learn that expressing emotions and feelings is positive and does not need to be feared
 • It helps to relax and enjoy life without being dependent on Drugs/alcohol/sex/food/gambling/technology etc.
 • It supports staying sober and gives you many recourses
 • If you express yourself in a creative way you will become more familiar with who you are as a person instead of an addict.
 • It promotes a relaxed state. Witch is often contradictory with the chaos that you can experience when you suffer from addictive habits.
 • It allows you to escape your previous lifestyle and nourishes new ways of being.

What is it with addiction:

When we are troubled by addictive habits we are of balance. We have experiences, emotions ore feelings that seem unbearable.

We try to self regulate by the use of substances ore altered behavior that soothes, comforts,numbs ore activates us. We use them as an outlet to let of steam ore to retreat deep inside ourselves.

The body orientated and creative proces contains similar highs and lows, feelings and emotional states that one also experiences in daily life. (fe: fear, dispair, doubt, anger, but also wonder, joy, fulfillment, positive surprise)

These states can seem overwhelming to us and seem unmanagable. with this work you learn to relate yourself in a flexible and playful way to different feeling states and endure them until they will pass by on their own.

When we can be in direct contact to our states of being, accept them, express them ore digest and work through them we can endure that what we thought unmanageable  without the use of: drugs, alcohol,food, technology, shopping ore sex.

You don’t have to let yourself be ruled by your (old) habits and limiting thought and behavioral patterns. And you can consciously sit in the drivers seat of your life.

Why would I work with you?

 • Through my professional and experimental knowledge of addiction and trauma I can get together with you to the core of your addictive habits.
 • I recovered myself from addiction, therefore I can guide you with compassion and understanding. My  purpose is to help you recover to. More about my story here

 

 

Contact me now and start to walk on a path leading to more fulfillment contempt and a happier way of living:

Advertisements