Hilde Elbers

Methode – Method

Lichaamsgerichtte coaching en therapie met de life/art proces® methode

IMG_3065Is een ervarings- en lichaamsgerichte vorm van coaching of therapie waarbij beweging, tekenen, schrijven en praten worden ingezet om een veranderingsproces op gang te brengen.

Deze methode integreert emotionele, sociale, cognitieve en fysieke processen doordat we een directe lijfelijke beleving en ervaring koppelen aan verbale reflectie. Vervolgens maken we de vertaal slag naar het dagelijks leven.

Deze werkwijze is geschikt voor mensen die verbaal, analytisch en rationeel sterk zijn, en voor mensen die zich gemakkelijker of liever non-verbaal uiten en ervaringen opdoen.

Hoe werkt het?

We kunnen dingen vaak heel goed met onze ratio of analyserend vermogen begrijpen.

De wetenschap en lichaamsgerichte therapeuten gaan ervan uit dat nieuwe ervaringen moeten worden eigen gemaakt en geïntegreerd in het lichaam om effect te hebben. Het lichaam “liegt” nooit. Elke gedachte verbonden aan een gevoel veroorzaakt een spierverandering. Daardoor is het lijf als het ware een opslagplaats waar al onze levenservaringen terug te zien en te ervaren zijn.

Dit betekent dat je ook via het lichaam veranderingen op gang kan brengen, klachten kunt herleiden, identificeren, verminderen of opheffen. Daarmee bouwen we een brug tussen het lichaam en het hoofd zodat deze weer geïntegreerd raken met elkaar.

Je zult inzicht krijgen in je gedrag, je valkuilen en gevoelens. Je leert je mogelijkheden en beperkingen kennen. Zodat je een realistisch beeld kan vormen over hoe je jou leven actief vorm kunt en wilt geven en zelf weer aan het roer van je leven komt te staan.

Het is geschikt voor behandeling bij o.a.; lichamelijke klachten, onzekerheid, angst en spanningsklachten, depressieve klachten, stress en burn-out, een disbalans in denken en voelen, grenzeloosheid, verslaving, onvoldoende weerstand en weerbaarheid, over/onder gewicht en eetstoornissen, relatieproblematiek, trauma en post traumatische stress en rouwverwerking.

Deze lichaamsgerichtte werkwijze stoelt op Jungiaanse psychotherapy, gestalt dialogue en Psychosynthesis en gebruikt invloeden uit Voice dialogue, somatic experiencing, mindfulness en het creatieve process.

Je wordt begeleid om symbolen, beelden vormen, kleuren of beweging te vinden die je (on) bekende inspiratie, kracht, gevoelens, zorgen of stress weergeven. Dit doen we op de stoel met je verbeeldend en analytisch vermogen. Of als je dat wilt bewegen we in de ruimte.

Je hoeft absoluut niet creatief of kunstzinnig te zijn.

Als jou lichaam kon spreken wat zou het dan tegen je zeggen?
Hier een link naar een Video (1 minuut) met een Impressie van de Life- Art process

Hier Een link naar een Video (5 minuten) over het Life- Art process van Tamalpa

Somatic experiencing:

Gebruikt het zenuwstelsel om vastgezette overlevingsenergie weer los te laten en te bevrijden. Biologisch gezien zijn er 3 reacties op een bedreigende of onbekende situatie: Vluchten, vechten of bevriezen. Bij trauma blijft deze energie vast zitten in ons lijf. Door de onderdrukking daarvan krijgen we allerlei symptomen. Door heen en weer te pendelen tussen spanning en ontspanning kan het zenuwstelsel de oude energie op een veilige manier loslaten. symptomen zullen snel verminderen.

Zie hier een filmpje over trauma en healing en op het eind een kleine demo.

Mindfullness:

DSC06774Verschillende wijzes van meditatie, ademhaling oefeningen en begeleide visualisaties helpen om op een zachte wijze te ankeren in het ervaren van het hier en nu. Je wordt je bewuster van je Emotionele, mentale en fysieke gemoedstoestanden op een niet reactieve wijze. Het cultiveert een levens houding waarin acceptatie en overgave aan de ontsnapbare hoogte en diepte punten van het leven mogelijk is. Stress wordt gereduceerd, en een diepe connectie met jouzelf en je innerlijke natuur wordt bewerktstelligd

Somatisch bewegen:

Soma refereert aan het lichaam van binnenuit ervaren.Het versterkt de connectie tussen lichaam en geest.Vrijheid van bewegen (fysiek, emotioneel,mentaal) worden oa bereikt door restricties in ons fysieke landschap los te laten. Jezelf bevrijden van gewoontes opent nieuwe mogelijkheden!

 

Body orientated coaching and therapy with the Life/Art process method®

Is an experience and body orientated form of coaching or therapy in which we use talking, mindful movement, drawing and writing to bring forth a change and growth process.

It integrates emotional, social, cognitive and physical processes because we connect a direct (in the here and now) experience to verbal reflection. We then translate what you have experienced to action steps for daily life.

This is suitable for people who are  verbal, analitical and rational as well as for people who prefer to express ore experience things non verbally.

How does it work:

Often we can understand things well with our ratio and analytical capacity’s, yet science and body orientated therapist believe that in order to integrate embody and be able to live new experiences they need to be integrated and understood in the body.

The body never lies. Each though connected to a feeling causes a muscle change. Therefore our body is like a storage place where all of our lives experiences can be found and experienced.

This also means that you can recognize, identify, reduce and be free of complaints  though the body. causing profound changes that only cognitive therapy would not be able to reach. We build a bridge between the body and the head so they get re integrated.

You will get insights in your behavior, and feelings. You will get to know your strengths, inspirations and challenges. You can then form a realistic picture about how you actively want to create your life! and sit in the drivers seat of your live.

This is suitable for: bodily complaints, insecurity, anxiety,stress,depression,burnout. eating disorders ore disbalance. Trauma and ptsd symptoms. Addiction, compulsivity, grief, not enough resiliency, boundary difficulties, relation problematics ore any other thing. It can also be used to redirect your life and get in contact with who you really are and want to be.

This approach is build on jungian psychotherapy,gestalt approach,psychosynthesis and uses influences of somatic experiencing,mindfulness and the creative process.

This is suited for everybody! you don’t need te be creative whatsoever.

If your body could speak its story to you what would it have to say?

My work draws upon the recourses of the Tamalpa life art process, somatic experiencing, somatic movement and mindfulness practice. Years of being a well established performing artist, Choreographer, Teacher and coach as well as my own experience with Addiction and Trauma inform my work.

My style is best described as: Compassionate, Attentive, Holistic.

The Tamalpa life art processIMG_3102

is a revolutionary movement based expressive arts therapy method. Incorporating:  drawing, poetic writing, vocalizing and improvisational performance.It enlivens the dialogue between body and imagination, life experiences and art making.you will tap into art’s symbolic language to creatively discover what matters to you, what lives inside of you and what needs attention.

Click here for a 1 minute video of the life art process

Click her for a 5 minute video with Daria Halprin about the life art process

Somatic experiencing:

See here a movie about it

Mindfullness practice:  various meditation exercities breath work and guided imageryDSC06722are helping to anchor softly into the here and now experience.You will become aware of physical mental and emotional states in a non reactive way. And cultivate a life attitude that allows for acceptance of life’s inevitable negative and positive experiences.Allows stress reduction and a deep connection to yourself and you inner nature will be established

Somatic movement: Soma refers to the body experienced from within strengthening the body mind connection. Freedom of movement on physical emotional, mental level. is achieved by releasing restrictions in our physical landscape.We open our perceptions to engage in a healthier body, calmer mind and vibrant spirit!Freeing oneself from habits offers new possibilities!

 

 

Advertisements